Mitä hanketoiminta on muualla, esimerkiksi Ruotsissa?

Osana Ruotsin Leader-II loppuarviointia on koottu 19 onnistunutta esimerkkihanketta tai toimintatapaa (keskityn tässä yhteenvedossa käytännön toimenpiteisiin). Huomioi, että tavoitteet ja säännöt Suomessa ja Ruotsissa ovat erilaisia ja että Leader+ eroaa LeaderII:sta, joten näitä ideoita ei voi siirtää suoraan meille:

Soldmålet paikallismurteen vahvistaminen - Sollerö Sockenförening, Dalarna

Murresanakirjan, opintopiirien, käännöksien ja tutkimusten avulla on edistetty paikallismurteen elvyttämistä. Elvyttäminen on aloitettu jo 1920-luvulla. Vanhan kulttuurin elvyttämiselle on saatu laaja paikallinen kannatus.

Jämtspira paikallinen jalostus ja yhteismarkkinointi - Jämtspira ekonomiska förening

Kutunjuuston jalostusta, yhteisiä pakkauksia ja markkinointiyhteistyötä kehitetty. Tietoa paikallisesta tuotemerkistä, tuotteista ja toiminnasta on levitetty omalla lehdellä Matupplevelser (Ruokaelämykset). Paikallinen yhteistyö voidaan vahvistaa ammattilaisten, tässä tapauksessa markkinointi- ja muotoiluammattilaisten, avustuksella.

Kraftsamling matkailuyhteistyö - Inlandslägets intresseförening

Tärnafjällen kehittäminen laadukkaaksi matkailukohteeksi Kraftprocessen-kehittämismallin avulla. Alue esiintyy kokonaisuutena ja eri yrittäjien tuotteita on jalostettu paketeiksi. Osahankkeiden ansiosta on perustettu kuusi uutta yritystä. Osallistavaa kehittämismallia voidaan soveltaa myös muilla aloilla.

Takausyhdistys - Leader-toimintaryhmä Astrid Lindgrens hembygd

Pienet ja keskisuuret yritykset luovat yhdessä pankkien kanssa pääomavarannon, jolla taataan jäsenyritysten lainoja. Yhdistys järjestää myös neuvontaa jne. Mukaan on lähdössä 50 yritystä ja valtakunnallinen yhdistys on perusteilla edistämään tätä mm. Italiassa kokeiltua velkojen takausjärjestelmää. Pienet yritykset voivat yhteistyöllä parantaa mahdollisuuksiaan saada kasvuun tarvitsemaansa pääomaa.

Leader Marketing markkinointishekki - Smålandsgruppen toimintaryhmä

Shekkihankkeen kohderyhmä on muut Leader-hankkeet. Hankkeet keskittyvät yleensä tuotteen tai idean kehittämiseen. Markkinointishekillä hanke hankkii ammattilaisapua markkinatutkimukseen sekä hankkeen ja tuotteen tai idean markkinointisuunnitelmaan. Tavoitetut vaikutukset avustetuissa hankkeissa on pääasiassa saavutettu ja hanke on osoittautunut tarpeelliseksi.

Håbygården paikallinen kehittämiskeskus - Håby sockenförening

Kokoontumispaikan ja luovan keskuksen kehittäminen. Taloudellisen yhdistyksen puitteissa ja omina yrityksinä on kehitetty myynti-, matkailu-, palvelu- ja call-center-yhteistyötä. Mukaan mahtuu niin vanhusten hoivaa kuin kansainväliset yhteydet.

Långsjö 2000 – kylän elvyttäminen - Långsjö vattenförening

Taantuneen kylän elvyttäminen. Långsjön 40 vuotta kestänyt alamäki oli johtanut siihen, että kylässä asui pysyvästi vain yksi perhe. Muut talot olivat kesäkäytössä ja kylää uhkasi umpeenkasvaminen. Kylän kehittämiseen otettiin mukaan niin vakiasukkat kuin kesäsellaiset. Perustettiin myyntipaikka jossa nyt myydään polttopuuta, marjoja, perunaa, lyhteitä, puutuotteita, kalkkunaa jne. Kaikki myydään paikallisesti omalla tuotemerkillään johon sisältyy myös Leader-tunnus. Hanke perustuu tarve- ja markkinakartoituksiin, markkinatesteihin ja sopivien indikaattorien löytämiseen.

Vapaakoulu yritysyhteistyöllä - Byaföreningen i Brännberg

Hankkeeseen sisältyi esitutkimus, jonka perusteella saatiin lupa perustaa vapaakoulu lakkautetun kyläkoulun tilalle. Paikallinen saha lupautui toimittamaan ylijäämälämpöä kiinteistön lämmittämiseen, paikallinen kauppa vastaa ruoasta ja metsäyhtiö Assi Domän lahjoitti metsäalueen koululle, jonka opetuksessa painotetaan ympäristöaineita. Palvelujen innovatiivisen tuotannon ansiosta kylään on muuttanut 20 uutta asukasta, joista 6 koululaista.

Maatila-leikkipuisto - Nordmarkens travsällskap

Raviradan yhteyteen perustettiin minimaatila ja kotieläinpuisto lapsille. Näin saatiin raviradan toimintaa laajennettua koko perhettä houkuttelevaksi ja paikallinen ravi- ja hevostalous elvytettyä.

Arvomittari - Säffleläinen sikalanpitäjä Mats Lindh

Sikojen teurasarvoa mittaavan laitteen kehittäminen. Markkinatutkimus ja koemarkkinointi Ruotsiin ja Suomeen. Innovaatio joka parantaa kannattavuutta perusmaataloudessa.

Leader-shekit - Mm. Leader Sommenbygden

Tuki yksityishenkilöille yritysidean jalostamiseen. Tuki käytetään markkinatutkimuksiin, tuotejalostukseen, yritysideaan liittyviin opintomatkoihin ja koulutukseen, konsulttiapuun jne. Se on korkeintaan 20 000 kruunua, vaatii omarahoitusosuuden eikä sitä voi käyttää hakijan palkkaan tai investointeihin. Se sijoittuu aikaisempaan vaiheeseen kuin Starta eget -tuki (= Suomen starttiraha ?). 41 shekkiä on maksettu ja niistä 26 on johtanut yrityksen perustamiseen, muutamat hakijat ovat siirtyneet muihin töihin ja loput todenneet, ettei yritysidealla ole kantavuutta.

Leader-apurahat - Eri Leader-toimintaryhmät

Apurahat suunnataan yksityisille, ne on tarkoitettu ideoiden kehittämiseen ja ovat tukeneet Leaderin innovatiivista puolta. Esimerkiksi sikojen teurasarvomittari kehitettiin ensin stipendin avulla. Toinen huomiota saanut esimerkki on Leader Värmlandin matkastipendit 16-25-vuotiaille nuorille. Stipendeillä kustannettiin viikon oleskelu toisen EU-maan maaseutualueella ja niitä jaettiin eri aloilla kunnostautuneille omatoimisille nuorille. Omarahoitusosuus 40 % saatiin sponsoritukena paikallisilta pankeilta.

Kylät yhteistyössä - Älvsbyns nätverksförening

Perustettiin "voimakeskuksia", eräänlaisia tietotupia, jotka myyvät palveluja ja osallistuvat hankkeisiin.

Kalastusmatkailuhanke - Kinda Turistförening

Yhteistyössä kalastuskuntien ja matkailuyrittäjien kanssa edistetty tilattavia kalastusmatkailutuotteita. Kalavesien hoitoa ja kalastuskartta. Yhteistyö vastaavan hankkeen kanssa Suomessa.

element nuorisohanke - Företagarna i Vimmerby

Nuorisotila ja ohjelmaa nuorten, yhdistysten ja kunnan yhteistyönä. Yhteistyö työnvälityksen kanssa, Servicepool on tarjonnut yrityksille työvoimaa lyhytaikaisiin tarpeisiin. Lukiolaisille tarjottu mentori eli neuvoja alalta, joka nuorta kiinnostaa tulevana työalana.

Nuorten toimittama uutiskirje - Leader Astrid Lindgren

Kolmen kunnan muualla asuville toimitetaan uutiskirje, jotta näiden siteet kotikuntaan säilyisivät opiskelun tms. ajan. Nuorten toimittama ja lähinnä nuorille suunnattu uutiskirje sisältää uutisten ja kuulumisien lisäksi tietoja paikallisten yritysten työvoimantarpeista.

Tuulivoimala - Viljelijä, Bohuslän

Valtio tukee Ruotsissa yleensä vain yli 200 kW:n tuulivoimaloita. Tässä rakennettiin pieni 20 kW:n voimala, joka on toiminut esimerkkinä ja esitelty messuilla jne.

Prisma - Leader Inlandsläget

Kunnan elinkeinojen kehittämisohjelma, joka lähtee siitä, että olemassa olevien yritysten tukeminen on tehokkainta työllisyyspolitiikkaa. Erityisesti kehitetään pienten yritysten neuvontapalveluja, rahoitusta ja yhteistoimintaa, koska näistä havaittiin olevan puutetta. Kehittämismallista järjestetään seminaareja niin, että se voi toimia mallina muille alueille.

Runkohankkeet - Skärgårdslaget i Väst

Teemojen mukaiset sateenvarjohankkeet, joissa palkatut vetäjät: yksi toimintaryhmän tapa huolehtia siitä, että sen ohjelma todella toteutuu. Teemat mm. viljely ja jalostus, IT-ala ja matkailu.

Ruotsin LeaderII-arvioinnissa nousi esille myös kysymyksiä:

 1. Miten levittää tieto ja kokemukset maaseutuhankkeista? Kenen vastuu?
 2. Kokemuksia on hyviä ja huonoja, ja ne voidaan käyttää hyväksi eri aloilla, mutta voidaanko ne soveltaa normaaliin viranomaistoimintaan? Leadertyö eroaa viranomaistoiminnasta mm. siten, että se perustuu itsenäisiin toimintaryhmiin, alueen asukkailla on siihen suorat vaikutusmahdollisuudet ja se perustuu pieniin hankkeisiin.
 3. Minkälainen on se uusi maaseutu- ja aluepolitiikka jota toimintaryhmätyöllä edistetään?

..sekä periaatteita toimintaryhmätyölle (yhteenvetoa tämäkin):

 1. Alhaalta ylös periaate, paikallisuus ja kumppanuus.
 2. Siirrettävät esimerkit, siirrettävyys tärkeä hankekriteeri.
 3. Sektorirajoja ylittävät ohjelmat. Eri sektoreilla toimivien uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen.
 4. Kiinnitettävä huomiota hankkeiden organisointiin, ohjelmanmukaisuuteen sekä tiedon ja kokemusten keräämiseen ja levittämiseen.
 5. Yhteistyö muiden maiden Leader-ryhmien kanssa.
 6. Toimintaryhmien kumppanuuteen pitää saada mukaan myös paikalliset yritykset.
 7. Erityisesti työllistävät hankkeet ovat tavoiteohjelmia täydentäviä.
 8. Tuettava erityisesti kokeiluja, jotka voivat uudistaa kehitystyötä maaseudulla.
 9. Tuettava yrittäjyyshenkeä.
 10. Leader-työn pitkäjännitteisyys.

..ja hyvien hankkeiden piirteitä:

 1. Rakenteellinen kehitys: hanke tuo jotakin uutta alueen kehitykseen tai poistaa kehityksen esteitä.
 2. Uudistava: uusien menetelmien käyttö.
 3. Mallivaikutus: hankkeen siirrettävyys.
 4. Työllistävyys, uudet yritykset.
 5. Uudet yhteydet ja tiedon levitys.
 6. Kestävyys, pitkäaikainen vaikutus.

Arviointitutkimukset ovat saaneet myös arvostelua osakseen, esimerkiksi Kommunaktuellt 25.10 pitää tutkijoiden ja konsulttien arviointeja ympäripyöreänä sanahelinänä.

Yhteenveto ja käännös 42-sivuisesta raportista: Henrik Hausen

Palaute: henhaus@mbnet.fi

 Takaisin alkuun

 Takaisin etusivulle